Chú-thé-le̍k (主體曆) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ùi 1997 nî khai-sí sú-iōng ê le̍k-hoat, liân-hō chiū sī Chú-thé (主體). Che sī ūi-tio̍h beh tui-chun chú-thé su-sióng chhòng-li̍p-chiá kiam Tiâu-sián kiàn-kok-chiá Kim Il-sung ê chhut-sì nî-hūn 1912 nî chò goân-nî.