Chhian-liân-kí (Eng-gí: millennium) sī chi̍t tōaⁿ 1000 tang kú ê sî-kî. Chit-ê koan-liām ū-sî ēng lâi chí le̍k-hoat téng-bīn kò͘-tēng ê chheng nî hun-tōaⁿ, chìn chi̍t pō͘ thang ēng lâi piáu-ta̍t bô cheng-khak ê sî-kang chu-liāu.