Pài-saⁿ

(Tùi Lé-pài-saⁿ choán--lâi)

Pài-saⁿ (拜三), sī chi̍t-ê lé-pài lāi ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-jī kap pài-sì chi kan.

Chi̍t lé-pài ê 7 ji̍t
Pài-it
Pài-jī
Pài-saⁿ
Pài-sì
Pài-gō͘
Pài-la̍k
Lé-pài-ji̍t

Nā chiàu kok-chè piau-chún ISO 8601, pài-saⁿ sī chi̍t lé-pài ê tē-3 ji̍t, m̄-koh tī it-poaⁿ mā tiāⁿ sǹg chò tē-4 ji̍t.