ISO 8601, goân-chéng tê-bo̍k "Chu-liāu goân-sò͘ kap kau-ōaⁿ keh-sek – Chu-sìn kau-ōaⁿ – Ji̍t-chí kap sî-kan ê piáu-hiān" (Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times), sī ūi kau-thong sî-ji̍t chu-liāu siat-kè ê chi̍t thò ISO kok-chè piau-chún, siāng chá sī 1988 nî hoat-piáu--ê.

Chi̍t kóa ki-pún ê goân-chek pau-koat ū ji̍t-chí kap sî-kan ài chiàu tan-ūi tōa-sió pâi-lia̍t: nî, goe̍h (he̍k-chiá lé-pài), ji̍t, sî (tiám-cheng), hun, bió, kap bió ê chhiat-hūn. Koh-ū tī jī-tián lūi bûn-su lāi-bīn sî-kan ài-chiàu hoat-seng chiân-āu pâi-lia̍t, tû-hui sī sú-iōng hù-sò͘ nî-hūn ê ji̍t-chí. Che hong-piān chhiūⁿ tóng-àn hē-thóng ê lī-ēng. Lēng-gōa Ji̍t-chí kap sî-kan ê sò͘-ta̍t sī ēng kò͘-tēng sò͘-jī ê sò͘-bo̍k lâi kì siá, só͘-í ē chhut-hiān chhōa-thâu ê lêng. Chia sî-ji̍t piáu-hiān hong-sek sī ēng siāng chió liōng ê hūn-tōaⁿ hû-hō, sán-seng pí-lūn "2016-10-28" ê kì-siá.