Pài-sì

chi̍t-lé-pài tang-tiong ê chi̍t-kang

Pài-sì sī chi̍t-ê lé-pài tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-saⁿ kap pài-gō͘ tiong-ng.

Chi̍t lé-pài ê 7 ji̍t
Pài-it
Pài-jī
Pài-saⁿ
Pài-sì
Pài-gō͘
Pài-la̍k
Lé-pài-ji̍t

Nā ùi ISO 8601 phiau-chún lāi-té, pài-sì sǹg chi̍t lé-pài ê tē-4 kang. Nā sè-sio̍k mā tiāⁿ kā pài-sì chò tē-5 kang.