拍開主題選單

Lé-pài-la̍k, it-poaⁿ kóng pài-la̍k, sī chi̍t-ê lé-pài tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī lé-pài-gō͘ kap lé-pài-ji̍t chi kan.

Chi̍t lé-pài ê 7 ji̍t
Weekday heptagram.svg
Lé-pài-it (Pài-it)
Lé-pài-jī (Pài-jī)
Lé-pài-saⁿ (Pài-saⁿ)
Lé-pài-sì (Pài-sì)
Lé-pài-gō͘ (Pài-gō͘)
Lé-pài-la̍k (Pài-la̍k)
Lé-pài-ji̍t (Lé-pài)

Tī kok-chè piau-chún ISO 8601 lāi-té, pài-la̍k sī chi̍t lé-pài ê tē-6 ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông tiong mā tiāⁿ sǹg chò te-7 ji̍t, ia̍h tio̍h sī siāng boé ji̍t.