Tō-le̍k (道曆) sī sī chi̍t chióng thoân-thóng le̍k-hoat, sio̍k-î im-iông-le̍k. Chit-khoán le̍k-hoat tī Tō-kàu lāi-bīn ēng. I ê kè-sǹg hong-sek sī kong-goân ê nî-hūn ke 2698.