Hi-pek-lâi-le̍k (希伯來曆) sī sī chi̍t chióng thoân-thóng le̍k-hoat, sio̍k-î im-iông-le̍k. Chit-khoán le̍k-hoat tī Iû-thài-kàu lāi-bīn ēng.