Pài-gō͘

(Tùi Lé-pài-gō͘ choán--lâi)

Pài-gō͘ sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-sì kap pài-la̍k tiong-ng.

Chi̍t lé-pài ê 7 ji̍t
Pài-it
Pài-jī
Pài-saⁿ
Pài-sì
Pài-gō͘
Pài-la̍k
Lé-pài-ji̍t

Nā ùi ISO 8601 (chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún) lāi-té, pài-gō͘ sī sǹg chi̍t lé-pài ê tē-5 ji̍t. Chóng-sī sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg chò tē-6 kang.