Ūn-tōng khó-lêng ê ì-sù ū:

Siā-hōeSiu-kái

Sin-théSiu-kái

  • Liān-sin-thé, sin-thé ê ūn-tōng.
  • Su-pó͘-chuh, ū it-tēng kui-chek ê kēng-cheng iā piáu-ián oa̍h-tāng, pau-koat tì-le̍k-sèng--ê, pí-lūn kiâⁿ-kî.
  • Thé-io̍k, chhau-liān sin-thé kiam ha̍k-si̍p siong-koan tì-sek ê kàu-io̍k oa̍h-tāng.

Bu̍t-líSiu-kái