Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Liān-sin-thé (khu-pia̍t).

Liān-sin-thé, ia̍h sī kóng ūn-tōng, sī tùi sin-thé ê chhau-liān, sî ūi pó-chhî he̍k-chiá ka-kiông sin-thé ióng-kiāⁿ si̍t-hêng ê chi-thé oa̍h-tāng.

Ūn-tōng

Siong-koan siu-kái