Ti̍t-chōa[1] he̍k-chiá kóng ti̍t-soàⁿ, tī sò͘-ha̍k kap kúi-hô-ha̍k tang-tiong ê ì-sù, sī pêng-bīn ia̍h khong-kan lāi-té tùi nn̄g-ê tiám tēng-gī chhut--lâi ê bô oan-khiau ê chōa, in bô tn̂g-tō͘ kap khoah-tō͘ ê sèng-chi̍t. Nā pō͘-hūn ê ti̍t-chōa tī kúi-hô-ha̍k sī kiò soàⁿ-toāⁿ.

Pêng-bīn tiong ê saⁿ tiâu ti̍t-soàⁿ.

Chham-khó Siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "ti̍t-chōa". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Siong-koan Siu-kái