Sò͘-ha̍k-ka ia̍h sò͘-ha̍k-chiá sī choan-kang tī sò͘-ha̍k tì-sek ê hoat-tián, lī-ēng sò͘-ha̍k chò khang-khòe ê lâng, ia̍h sī choan-bûn tī kái-koat sò͘-ha̍k būn-tē ê lâng.

sò͘-ha̍k-ka