Le̍k-ha̍k (力學) sī bu̍t-lí-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá; teh gián-kiù bu̍t-thé siū-tio̍h gōa-le̍k chok-iōng ia̍h-sī sóa-tāng ê sî ê hêng-ûi kap hiān-siōng.