Khì-thé

(Tùi Khì-thài choán--lâi)

Khì-thébu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, lia̍p-chú tī chit-khóan siòng-thài iáu-bô kò͘-tēng ê hêng-thé chham thé-chek, lia̍p-chú ê o̍ah-tāng khah chū-iû.

Siong-koan hāng-bo̍kSiu-kái