Hoan-e̍k sī kā chi̍t-khoán gí-giân (ia̍h kî-thaⁿ ê sìn-sit) ê ì-sù iōng lēng-gōa chi̍t-khoán gí-giân lâi piáu-sī kap kái-soeh.

King Charles V the Wise commissions a translation of Aristotle. First square shows his ordering the translation; second square, the translation being made. Third and fourth squares show the finished translation being brought to, and then presented to, the King.