Phû-tô-gâ-gí

(Tùi Portugal-gí choán--lâi)

Phû-tô-gâ-gí (língua portuguesa), 1 khoán Romance gí-giân ê kok-chè gí-giân, goân-thâu tī Phû-tô-gâ. Bó-gú jîn-kháu oá-kīn 2-ek, choân sè-kài pâi tē-6-ūi; Romance gí-giân tang-tiong kan-na Se-pan-gâ-gú ū koh khah chē bó-gú jîn-kháu.

Detailed SVG map of the Lusophone world.svg

Chú-iàu ê sú-iōng kok-ka: Angola, Pa-se, Mozambique, Phû-tô-gâ, Tang Timor, Ò-mn̂g, São Tomé kap Príncipe, Guinea-Bissau, Cabo Verde.

Wikipedia