Liân-ha̍p Ông-kok Kok-hōe

Liân-ha̍p Ông-kok Kok-hoēLiân-ha̍p Ông-kok ê kok-hoē. Siat tī London, i ū 3 pō͘-hūn: Ông (taⁿ Elizabeth 2-sè), Kùi-cho̍k Īⁿ, kap Bîn-chiòng Īⁿ.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái