So͘-kat-lân-gí (Scots), sī Kē-tē So͘-kat-lân ê kap Ài-ní-lân-tó pak-pō͘ Ulster pō͘-hūn tē-hng ê chāi-tē gí-giân, sǹg sī German gí-giân ê chi̍t khoán.

Siong-koan

siu-kái