Cho͘-sòe

(Tùi Sòe choán--lâi)

Cho͘-sòe (租稅) ia̍h sòe-kim (稅金), sī tong hoat-jîn (khì-gia̍p, chi̍p-thé), he̍k-chiá kò-jîn thong-kòe pún-sin ê lô-tōng tit-tio̍h siu-ji̍p kah hôe-pò ê sî, óng-óng ài kiáu-la̍p hō kok-ka ia̍h it-tēng pí-lu̍t ê chîⁿ-hāng.