Kiōng-hô-tóng (kán-chheng GOP, "Grand Old Party") sī hiān-tāi Bí-kok 2 toā chèng-tóng ê kî-tiong 1 ê, 1854 nî kiàn-tóng, liáu-āu chiâⁿ kín tō chhú-tāi Whig Tóng chiâⁿ chò hoán-tùi Bîn-chú-tóng ê toā tóng. Abraham Lincoln sī thâu 1 ê Kiōng-hô-tóng-chek ê Bí-kok chóng-thóng. Hiān-tāi ê Kiōng-hô-tóng kiâⁿ pó-siú kiam sin-pó-siú-chú-gī.