Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ hāu-soán

"Chin-chán" ê tiâu-kiāⁿ

Chi̍t phiⁿ Chin-chán ê pek-kho-choân-su bûn-chiuⁿ tiāⁿ-tio̍h ū-ha̍h ē-kha chit-kóa tiâu-kiāⁿ:

  • Thê-kiong chèng-khak ê chu-liāu.

Thê-miâ pān-hoat kap tâu-phiò thêng-sū

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Khah-chá ê thê-miâ

Thê-miâ

Siang-koan bûn-kiāⁿ