Chhit-nî Chiàn-cheng

Chhit-nî Chiàn-cheng hoat-seng tī 1754 nî kàu 1763 nî kî-kan, chú-iàu ê chiàn-sū tī 1756 nî liáu-āu. Che sī Au-chiu kiông-kok chi kan ê chi̍t kái tāi-chiàn, éng-hióng liáu Au-chiu, Bí-chiu, Hui-chiu, Ìn-tō͘ kap Hui-li̍p-pin téng só͘-chāi.

Carillon Chiàn-tò͘

Chiàn-cheng tang-tiong tāi-khài hun nn̄g phài, chi̍t pêng sī Tāi Eng Ông-kok chhōa-thâu, lēng-gōa chi̍t pêng sī Hoat-lân-se Ông-kok chhōa-thâu. Hoat-kok ê sè-le̍k tè-bóe sit-pāi, liáu-āu Eng-kok chiâⁿ chò chi-phòe sè-kài ê sè-le̍k.