Hoat-lân-se Ông-kok (Hoat-gí: Royaume de France) sī tiong-sè-kí kàu chá-kî hiān-tāi sî-kî ê Se-au kun-chú-kok, sī hiān-tāi Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok ê chiân-sin. I sī tiong-sè-kí āu-kî kòe āu Au-chiu siāng iú-le̍k ê sè-le̍k ê chi it. Ông-kok ê khí-goân sī Sai Francia (Francia Occidentalis, he̍k-chiá kiò Sai Frank Ông-kok), sī Caroling Tè-kok tī 843 nî Verdun Tiâu-iok ē-té thiah hun ê sai-pòaⁿ pō͘-hūn. 987 nî chìn-chêng iá koh sī Caroling Ông-tiâu thóng-tī.

1789 nî ê thóng-tī hoān-ûi (chheⁿ-sek).

Liáu-āu Hugh Capet hông soán chò kok-ông, kiàn-li̍p khí Capet Ông-tiâu. Chit chūn pún só͘-chāi óa-ná sī hông chheng chò Francia, thâu-lâng hông kiò chò sī rex Francorum ("Frank-lâng ê ông-kun"). Kàu 1190 nî, Philip 2-sè khai-sí chheng ka-tī sī roi de France ("Hoat-lân-se chi ông"). Capet ông-tiâu ê hiat-thóng iân-sio̍k kàu āu-lâi ê Valois kap Bourbon nn̄g ông-ka. It-ti̍t kàu Hoat-kok Kek-bēng, khah tiong-chí liáu Bourbon ê thóng-tī.

Hoat-kok sòa--lo̍h-lâi óa-ná koh ū kúi tōaⁿ kái chè ông-kok ê sî-kî, kî-tiong chi̍t kái sī 1814 nî kàu 1830 nî kî-kan ê Bourbon Ho̍k-phek sî-tāi.