Caroling Tè-kokTiong-sè-kí Frank-lâng siāng bóe kî ê chèng-khoân, thóng-tī chiá sī Caroling ông-tiâu. In tī 843 nî ê sî hun chò saⁿ hūn, tang-sai nn̄g pêng, ia̍h chio̍h sī Tang Francia kap Se Francia, hun-pia̍t hoat-tián chò āu-bóe ê Teuton Ông-kok kap Hoat-lân-se Ông-kok