Caroling ông-tiâu sī chi̍t-ê Frank lâng hôa-cho̍k. In sī 7 sè-kí ê sî Pippinid/Arnulfings pō͘-cho̍k hoat-tián chhut--lâi-ê. ông-tiâu tī 8 sè-kí tiong-kî ún-tēng liáu khoân-le̍k, keng-kòe tùi kiong-siòng (l. maior palatii) kap Frank kong-chiok (dux et princeps Francorum) ê kè-sêng, ùi Meroving ông-tiâu ē-té chiâⁿ chò Frank lâng si̍t-chè ê thóng-tī-chiá

751 nî ê sî, goân Meroving ông-tiâu sit-khoân, Caroling hē ê Pepin 3-sè hông ka-bián chò Frank lâng ê ông, khai-sí Caroling ông-tiâu ê tiâu-tē. Kàu 800 nî ê sî, Caroling ê Charlemagne koh hông ka-bián chò Lô-má-lâng ê Hông-tè.