Hoat-kok Kek-bēng1789 nî chì 1799 nî kan hoat-seng tī Hoat-kok ê chèng-tī kiam siā-hōe kek-bēng. Hoat-kok ê kun-chú kap hong-kiàn thé-chè hō͘ kek-bēng ián-tó khì, kok-ông hō͘ chhú-sí. Lî-chhiáⁿ āu-boé chiâⁿ chò kek-chìn-phài ê Khióng-pò͘ Thóng-tī, siōng-bé Napoléon Bonaparte tit-sè.

1789 nî ê Jîn-kôan Soan-giân.