Phû-tô-gâ Borgonha Ông-tiâu

Phû-tô-gâ Borgonha Ông-tiâu ia̍h-sī Afonsine Ông-tiâu sī Burgundy Ông-tiâu ê chi̍t-ki, ùi Phû-tô-gâ Pek-chiok Henry thoân--lo̍h-lâi. I sī Burgundy ê Henry ê ban-á.

Le̍k-súSiu-kái

Khí-goânSiu-kái

 
Phû-tô-gâ tē-it-ê kok-ông Afonso I

Siàu-liân ê Henry bô ki-hōe kè-sêng thó͘-tē, só͘-í i chham-ka 11 sè-kí tī Iberian Poàn-tó ê Siu-ho̍k Sit-tē Ūn-tōng. I tī cheng-ho̍k Galicia kap Pak Phû-tô-gâ liáu-āu, kap León ê Alfonso VI ê khè-hiaⁿ-kiáⁿ Teresa kiat-hun. I ê kiáⁿ Afonso Henrique tī 1128 nî kā in a-bú táⁿ-pāi liáu-āu, chiâⁿ-chò Phû-tô-gâ Kok-ông. Kàu 1179 nî kàu-chong Alexander III chiah sêng-jīn Phû-tô-gâ sī chi̍t-ê to̍k-li̍p ê kok-ka.[1] 

Phû-tô-gâ ê Kok-ôngSiu-kái

Kè-sêng Afonso I ê kok-ông kè-sio̍k tī Siu-ho̍k Sit-tē Ūn-tōng tùi-khòng Mô͘-lú-jîn. Afonso III cheng-ho̍k Algarve, hông hō-chò Phû-tô-gâ kap Algarve ê Ông.

Phû-tô-gâ ê kok-kài tī Alcanizes Tiâu-iok hông koat-tēng, tong-sî ê kok-ông Dinis I khai-sí hoat-tián kok-ka.

Kiat-sokSiu-kái

Tī 1383, Beatrice, princess of Portugal kap John I of Castile kiat-hun. Ferdinand I (in a-pa) tī kāng-chi̍t-nî sí-khì, kok-ka chìn-ji̍p 1383-1385 Crisis, chin-khó-lêng ē hō͘ Castile pèng-thun. Chit-ê sî-kî tī 1385 kiat-sok, in-ūi Phû-tô-gâ tī Battle of Aljubarrota ê sèng-lī , John I, Master of Aviz (Peter I ê khè-hiaⁿ-kiáⁿ) chiâⁿ-chò kok-ông, khai-sí House of Aviz.

Burgundy Ông-tiâu ê Kok-ôngSiu-kái

 1. Afonso I - Cheng-ho̍k-chiá - (1139–1185)
 2. Sancho I - Si̍t-bîn-chiá - (1185–1211)
 3. Afonso II - Tōa-kho͘-ê - (1211–1223)
 4. Sancho II - Khiân-sêng ê - (1223–1248)
 5. Afonso III - Boulogne lâng - (1248–1279)
 6. Dinis I - Si-jîn - (1279–1325)
 7. Afonso IV - Ióng-kám ê - (1325–1357)
 8. Pedro I - Chân-jím ê iah-sī Pêⁿ-chiàⁿ ê - (1357–1367)
 9. Fernando I - Iân-tâu ê - (1367–1383)

Piau-chìSiu-kái

Piau-chì Chheng-ho͘ Sî-kî
Phû-tô-gâ Kok-ông 1139–1383
 Algarve Kok-ông 1139–1383
Boulogne Pek-chiok[2] 1216–1260

Mā khòaⁿ-māiSiu-kái

Tsù-káiSiu-kái

 1. António Henrique R. de Oliveira Marques, History of Portugal: From Lusitania to Empire, (Columbia University Press, 1972), 43.
 2. The title Count of Boulogne was held by King Afonso III of Portugal, by marriage to Matilda II, Countess of Boulogne, from 1216 to 1260.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái