Morotiong-sè-kí sî-tāi tòa tī Iberia Poàn-tó (Se-pan-gâ kap Phû-tô-gâ), Sicilia, Malta, Maghreb kap Se-hui-chiu ê Muslim ki-bîn.

Káu Eng-kok chìn-kiàn Elizabeth It-sè ê Moro tāi-sài.