SiciliaTē-tiong-hái thōng toā ê tó-sū, sio̍k tī Italia. Koaⁿ-hong gí-giân Italia-gí lia̍h-chāi-goā, toā-pō͘-hūn ê Sicilia-lâng mā kóng Sicilia-gí.

Sicilia
Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Sicily