Iberia Poàn-tó, Au-chiu tāi-lio̍k siōng toā ê poàn-tó (bīn-chek 582 860 km²), tiàm tī Au-chiu sai-lâm. Lâm-pō͘ kap tang-pō͘ oá Tē-tiong-hái; pak-pō͘, se-pō͘ oá Tāi-se-iûⁿ. Tang-pak piⁿ-kài sī Pirineo Soaⁿ-lêng, tī hia hām tāi-lio̍k chú-thé sio kap. Lâm-pō͘ Gibraltar hit-tah-á siōng oá Hui-chiu pak hái-hoāⁿ.

Iberia Poàn-tó ê oē-chheⁿ-tô͘

Kok-ka kap léng-thó͘

siu-kái