Castilla Ông-léng (Corona de Castilla) sī Iberia Poàn-tó téng-bīn ê tiong-sè-kí kok-ka, 1230 nî ê sî keng-kòe ông-léng ê liân-ha̍p sán-seng.

16 sè-kí chá-kî ê léng-thó͘.