Bîn-chú Tóng

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h
(Tùi Bîn-chú-tóng choán--lâi)
Chham-khó bîn-chú-chú-gī chèng-tóng.

Bîn-chú-tóng sī thong-sè-kài chin-chōe chèng-tī thôan-thé hoan-e̍k chòe Hàn-bûn ê miâ: