Wikipedia sī 1 ê "in-sai-kong-bih-tī-hia" (encyclopedia), mā sī 1 ê wiki siā-lí. Lí ē-tàng sûi liâu-lo̍h-khì siu-kái chia ê bûn-chiong! Goán kiàn-gī lí iōng kúi-bió-cheng lâi khui 1 ê kháu-chō, se̍h-chām ē khah lī-piān, mā piáu-sī lí chi-chhî Hō-ló-oē ê pek-kho-choân-su!


Soat-bêng-su
Frequently Asked Questions (FAQs)
  Thâu-khí-seng
  Se̍h Wikipedia
  Siá Wikipedia
  Lâi-gôan kap lia̍t-pió
  Tui-chong piàn-hòa
  Tô· kap siaⁿ-im tòng-àn
  Chèng-chhek kap gôan-chek
  Mn̄g būn-tê
  Pôe-tòe
  Wikipedia siā-lí
  Kháu-chō siat-tēng kap î-hō·
  Wikipedia ū-ê-bô-ê
  Ki-su̍t chu-liāu
See also the Directory of departments