Jîn-bu̍t toān-kì ê Mn̂g-kháu-ia̍h

Tùi bó͘ chi̍t-ê jîn-bu̍t sè-miā lâi-le̍k ê siông-sè kì-su̍t, hō chò toān-kì, nā khah kán-tan ê kài-siāu thang kóng sió-toān. Toān-kì m̄-ná sī khai-lia̍t chhiūⁿ kàu-io̍k, khang-khòe, koan-hē kap seⁿ-sí téng ki-pún sū-si̍t, mā kì-lio̍k kok-lâng tī chiòng sū-kiāⁿ tang-tiong ê keng-giām. Kap jîn-sū tóng-àn (profile) iā lí-le̍k-su (résumé) bô sio-siâng, chi̍t hūn toān-kì piáu-hiān jîn-bu̍t ê sè-miā kò͘-sū, tiōng i sè-miā tang-tiong ê chē-chē hong-bīn, pau-koat chhin-sin keng-giām ê sè-hāng tāi-chì, jî-chhiá mā khó-lêng hâm tùi lâng sèng-chit ê hun-sek.

Siū tio̍h kì-lio̍k tùi-siōng he̍k-chiá i-ê ka-cho̍k jīm-khó, ha̍p-chok, hia̍p-pān ê toān-kì, hō chò siū-khoân toān-kì. Nā sī kì-su̍t tùi-siōng ka-tī, he̍k-chiá kah lâng chò-hóe siá--chhut-lāi-ê, hō chò chū-toān. Toān-kì ê siá-chok it-poaⁿ sǹg sī hui-hi-kò͘-lūi, m̄-koh mā ē-tàng ēng hi-kò͘ ê hong-sek lâi kì-su̍t chi̍t-ê jîn-bu̍t ê sè-miā. Tùi bûn-ha̍k kàu tiān-iáⁿ, ū mûi-thé iūⁿ-sek chē khoán ê toān-kì.

Kòe-soán ê toān-kì

Rigoberta Menchú
Rigoberta Menchú, 1959 nî 1 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì, sī Guatemala ê siā-hōe ūn-tōng-chiá. I sī 1992 nî Nobel Hô-pêng Chióng ê tit-chióng-jîn. Menchú sī lông-ká chhut-sin, siàu-liân chham-ka liáu lú-sèng khoân-lī ūn-tōng, soah hō͘ in chhù-lāi-lâng siū chèng-hú ê ap-pek. I-ê lāu-pē, hiaⁿ-ko kap lāu-bú lóng hō͘ chèng-hú hāi--sí. 1981 nî Menchú cháu-siám kòe Mexico, ka-ji̍p kok-chè-sèng hoán-khòng Guatemala chèng-hú ê oa̍h-tāng. 1983 nî, i chhut chheh hō͘ sè-kan lâng chai-iáⁿ i-ê tāi-chì kap Guatemala ê būn-tê. 1992 nî i tit tio̍h Nobel Chióng, 2004 nî hō͘ Guatemala chóng-thóng Óscar Berger chhiáⁿ tńg-khì pāng-chō kok-ka hô-pêng sū-bū. 2007 nî ê sî, Menchú sêng-li̍p goân-chū-bîn niá-chhōa ê chèng-tī ūn-tōng Winaq.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Barbara McClintockChhut-chù: Smithsonian Institution/Science Service

Barbara McClintock (1902 nî 6 goe̍h 16 ji̍t – 1992 nî 9 goe̍h 2 ji̍t) sī Bí-kok ê si̍t-bu̍t-ha̍k-ka kiam ûi-thoân-ha̍k-ka. I sī se-pau ûi-thoân-ha̍k ê sian-chìn-chiá chi it, mā sī transposon ê hoat-kiàn-chiá, chit hāng gián-kiù hō͘ i tit tio̍h 1983 nî Nobel chióng.

Kin-á-ji̍t – 4 goe̍h 17 ji̍t

Lí kám chai-iáⁿ...

Carl Jung

Wiki-Sū-kang

WikiProjects

Choan-bûn tī toān-kì ê khang-khòe:


Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Lūi-pia̍t

Wikimedia