Portal:Toān-kì

Jîn-bu̍t toān-kì ê Mn̂g-kháu-ia̍h

Tùi bó͘ chi̍t-ê jîn-bu̍t sè-miā lâi-le̍k ê siông-sè kì-su̍t, hō chò toān-kì, nā khah kán-tan ê kài-siāu thang kóng sió-toān. Toān-kì m̄-ná sī khai-lia̍t chhiūⁿ kàu-io̍k, khang-khòe, koan-hē kap sí-bông téng ki-pún sū-si̍t, mā kì-lio̍k tùi-siōng tī chia sū-kiāⁿ tang-tiong ê keng-giām. Kap jîn-sū tóng-àn (profile) iā lí-le̍k-su (résumé) bô sio-siâng, chi̍t hūn toān-kì piáu-hiān tùi-siōng ê sè-miā kò͘-sū, kóng-kioh i sè-miā tang-tiong ê chē khoán hong-bīn, pau-koat keng-giām lāi ê chhin-sin sè-hāng tāi-chì, jî-chhiá mā khó-lêng pau-koat tùi i jîn-keh ê hun-sek.

Siū tio̍h kì-lio̍k tùi-siōng he̍k-chiá i-ê ka-cho̍k jīm-khó, ha̍p-chok, hia̍p-pān ê toān-kì, hō chò siū-khoân toān-kì. Nā sī kì-su̍t tùi-siōng ka-tī, he̍k-chiá kah lâng chò-hóe siá--chhut-lāi-ê, hō chò chū-toān. Toān-kì ê siá-chok it-poaⁿ sǹg sī hui-hi-kò͘-lūi, m̄-koh mā ē-tàng ēng hi-kò͘ ê hong-sek lâi kì-su̍t chi̍t-ê jîn-bu̍t ê sè-miā. Tùi bûn-ha̍k kàu tiān-iáⁿ, ū mûi-thé iūⁿ-sek chē khoán ê toān-kì.

Kòe-soán ê toān-kì

Bae Suzy
Bae Suzy (배수지; 1994 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì) it-poaⁿ lóng kiò Suzy, sī Hân-kok ê koa-chhiú, bú-chiá, ián-oân, model kiam MC. Suzy siōng ū miâ-siaⁿ ê chok-phín sī Dream High, Big, Gu Family Book kah tiān-iáⁿ Architecture 101; i tī lāi-té hun-pia̍t ián-chhut Go Hye-mi, Jang Ma-ri, Dam Yeo-wool kah Yang Seo-yeon. Suzy tông-sî mā sī lú-chú thoân-thé miss A ê sêng-oân. Hit-ê thoân-thé tāi-seng chú-iàu tī Tiong-kok huat-tián. Miss A hoat-piáu koa-khek Love Again lâi hō͘ Samsung Beat Festival tī kóng-kò lāi-té sú-iōng. 2010 nî 7 gue̍h, miss A keng-kòe JYP Entertainment hoat-piáu tē-it tiuⁿ toaⁿ-khek Bad Girl Good Girl.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Pa-se ê Pedro 2-sè (1825 nî 6 goe̍h 16 ji̍t – 1992 nî 9 goe̍h 2 ji̍t) sī Pa-se Tè-kok ê tē-jī-ê kiam siāng bóe tāi thóng-tī-chiá, chāi-ūi chiau-kòe 58 tang. I sī Rio de Janeiro chhut-sì--ê. Tī i-ê sî-tāi, Pa-se Tè-kok chiâⁿ chò kok-chè-sèng ê sè-le̍k.

Kin-á-ji̍t – 7 goe̍h 28 ji̍t

Lí kám chai-iáⁿ...

László Bíró

Wiki-Sū-kang

WikiProjects

Choan-bûn tī toān-kì ê khang-khòe:


Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Lūi-pia̍t

Wikimedia