Chú-tê miâ-khong-kan Thó-lūn miâ-khong-kan
0 (Chú-iàu/Bûn-chiuⁿ) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

Portal ("phó͘-tho͘h") sī "mn̂g-kháu", "mn̂g-hō͘" ê ì-sù, tī Wikipedia sī chi̍t khoán chiam-tùi it-tēng chú-tê kiàn-li̍p ná thâu-ia̍h chok-iōng ê ia̍h-bīn, lâi pang-chō͘ tha̍k-chiá kap pian-chiá liû-lám.

Holopedia bo̍k-chêng tī pún khoán lōe-iông hong-bîn taⁿ ū chè-chok chió hūn, siōng-sè thang khoàn kò-pia̍t si̍t-le iā kî-tha giân-gí pán-pún ê chhòng hoat.

Miâ-khong-kan

siu-kái

Portal tùi-èng ê thó-lūn-ia̍h miâ-khong-kan sī Portal talk (su-iàu sin siat alias Portal thó-lūn). Portal pún-sin mā thang siat chi̍t-ê chāi-tē-hòa ê hō-miâ. Nā ū siuⁿ-hoat chhiáⁿ tī Wikipedia:Chhiu-á-kha thê-chhut.

Lia̍t-toaⁿ

siu-kái

Chú-tê-sèng portal

siu-kái

(Tāi-khài chiàu khai-siat ê sî-kan pâi-lia̍t)

Liân-kiat

siu-kái