United States portal logo
United States portal logo

Bí-kok Mn̂g-kháu-ia̍h

Flag of the United States of America
Flag of the United States of America
Great Seal of the United States of America
Location on the world map
Kīn-lō͘:
P:US
America Ha̍p-chiòng-kok (United States of America), it-poaⁿ kóng Bí-kok, sī chi̍t-ê liân-pang kiōng-hô, hâm 50-ê chiu (state), chi̍t-ê siú-to͘-khu, kap chi̍t kóa kî-tha léng-thó͘. In tōa-hūn só͘-chāi tī Pak Bí-chiu tiong-pō͘. Bí-kok ū 3 chōa lio̍k-tē pian-kài, 2 chōa chiap Ka-ná-tah, 1 chōa chiap Be̍k-se-ko, lēng-gōa mā chham Thài-pêng-iûⁿ, Bering Hái, Pak-ke̍k-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ sio-óa. Tī 50 ê chiu lāi-bīn, ka-ta Alaska kap Hawaii bô kap kî-tha ê chiu sio liân-sòa. Bí-kok oa-ná tī sè-kài kok tē ū chi̍t kóa hun-khu, léng-thó͘, kap chiàm-niá-tē. Chiàu liān-pang-chú-gī ê hē-thóng, ta̍k chiu lóng ū tōa thêng-tō͘ chāi-tē chū-chú-sèng. Bí-kok chi̍t-ê kok-ka sī khí-goân chū 13 ê Tāi-eng-kok si̍t-bîn-tē tī 1776 nî hoat-khí, jīm ka-tī sī chū-iû kap to̍k-li̍p kok-ka ê soan-giân. In tī 1783 nî ê Pa-lí Tiâu-iok siū sêng-jīm. Tùi hit-chūn khai-sí, chi̍t-ê kok-ka í-keng hoat-tián chiâⁿ chò sī choân-kiû-sèng ê chiau-kip kiông-kok, su-chhut tōa liōng ê keng-chè, chèng-tī, kun-sū kap bûn-hòa éng-hióng.
Kè-sio̍k tha̍k… Bí-kok, kap i-ê le̍k-sú

Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

Kansas tī Bí-kok 48 chiu sòa-chiap pō͘-hūn ê tiong-ng só͘-chāi.
Kansas sī Bí-kok ê chi̍t-ê chiu. Siú-hú tī Topeka. Siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Wichita. Chiu lāi chóng jîn-kháu 290 bān chó͘-iū, biān-chek 213,096 pêng-hong kong-lí. Pún chiu tōa-pō͘-hūn sī Bí-kok keng-kòe 1804 nî Louisiana Siu-bé tit--lâi-ê, āu-bóe koh tī 1854 nî sêng-lip Kansas Léng-thó͘, liáu-āu tī 1861 nî siat chò chit chiu. Kansas ê pak-pêng sī Nebraska; tang-pêng sī Missouri, lâm-pêng sī Oklahoma, sai-pêng sī Colorado. Kui chiu lóng-chóng hun 105-ê kūn.

Lí kám chai-iáⁿ?

Liân-ha̍p Thài-pêng-iûⁿ Thih-lō͘


Kòe-soán ê siā-hōe jîn-bu̍t

Malcolm X
Malcolm X (1925 nî 5 goe̍h 19 – 1965 nî 2 goe̍h 21), pún-miâ Malcolm Little, āu--lâi mā hō El-Hajj Malik El-Shabazz, sī Bí-kok ê o͘-lâng jîn-khoân ūn-tōng ê thâu-lâng, I bat tam-jīm Nation of Islam ê hoat-giân-jîn, āu--lâi chhōa-thâu cho͘ Muslim Mosque, Inc. kap Hui-Bí Thoân-kiat Cho͘-chit (Organization of Afro-American Unity). Té-bé tī 1965 nî 2 goe̍h hông chhèng-sat sí-bông.

Kòe-soán ê ín-kù

Ū chi̍t kang, che sè-kài ē hoat-kiàn he, nā bô liáu siūⁿ, to̍h bô hoat-tō͘ ū ài.
(Some day, the world will discover that, without thought, there can be no love.)
Ayn Rand, Apollo and Dionysus, 1969 nî

4 goe̍h 17 ji̍t ê chiu-liân kì-sū

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

South Dakota ê Rushmore Soaⁿ
South Dakota ê Rushmore Soaⁿ
Credit: Dean Franklin

South Dakota ê Rushmore Soaⁿ, 1925 nî Bí-kok chèng-hú khek--ê.

Kòe-soán ê tē-tiám

Four Corners Kì-liām-pi
Four Corners, ì-sù sī "Sì-ê Oat-kak", sī Bí-kok Colorado sai-lâm kak, Utah tang-lâm kak, Arizona tang-pak kak, kap New Mexico sai-pak kak sio-óa ê só͘-chāi.

Kòe-soán ê bûn-hòa jîn-bu̍t

Sarah Winnemucca
Sarah Winnemucca (iok 1844 nî – 1891 nî 10 goe̍h 16), Paiute cho̍k hō-miâ Thocmectony, sī Bí-kok ê kàu-io̍k-chiá, goân-chūn-bīn léng-tō-chiá kiam chok-ka. I pat siá kòe Life Among the Piutes: Their Wrongs and Claims, kì-su̍t Pak-pō͘ Paiute lâng ê seng-góa, kap in só͘ tú tio̍h ê Se-iûⁿ éng-hióng, sī tong-sî chin hán--tit chhut ê Bí-kok goân-chū-bîn tì-chok.

Sin-bûn sū-kiāⁿ

Lūi-pia̍t

Wikimedia

Chia ē-kha ê Wikimedia Foundation chí-mōe sū-kang thê-kiong chē-chē koan-hē pún tê-bo̍k ê chu-liāu:

Wikibooks
Su-chheh

Commons
Mûi-thé

Wikinews 
Sin-bûn

Wikiquote 
Ín-kù

Wikisource 
Bûn-pún

Wikiversity
Ha̍p-si̍p chu-goân

Wikivoyage 
Lú-hêng chí-ín

Wiktionary 
Tēng-gī

Wikidata 
Chu-liāu-khò͘

Wikispecies 
Species

Piàⁿ-chheng server cache