Bí-kok chóng-thóng lia̍t-pió

Tsiàu Bí-kok hiàn-huat(Constitution of the United States) ê kui-tīng, Bí-kok tsóng-thóngkok-ka guân-siú kiam-jīm hîng-tsìng siú-tiúnn.

Lia̍t-pióSiu-kái

Jīm-kî Uē-siōng Sènn-miâ Tsiū-jīm Sià-jīm Tsìng-tóng Hù-tsóng-thóng Tsìn-tsîng tsit-uī
1, 2   George Washington
(1732–1799)
1789 nî 4 gue̍h 30 hō 1797 nî 3 gue̍h 4 hō John Adams Tāi-lio̍k-kun
3   John Adams
(1735–1826)
1797 nî 3 gue̍h 4 hō 1801 nî 3 gue̍h 4 hō Liân-pang tóng Thomas Jefferson hù-tsóng-thóng
4, 5   Thomas Jefferson
(1743–1826)
1801 nî 3 gue̍h 4 hō 1809 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú kiōng-hô tóng Aaron Burr
George Clinton
hù-tsóng-thóng
6, 7   James Madison
(1751–1836)
1809 nî 3 gue̍h 4 hō 1817 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú kiōng-hô tóng George Clinton
Elbridge Gerry
Kok-bū Pō͘-tiúnn
8, 9   James Monroe
(1758–1831)
1817 nî 3 gue̍h 4 hō 1825 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú kiōng-hô tóng Daniel D. Tompkins Kok-bū Pō͘-tiúnn
10   John Quincy Adams
(1767–1848)
1825 nî 3 gue̍h 4 hō 1829 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú kiōng-hô tóng John C. Calhoun Kok-bū Pō͘-tiúnn
11, 12   Andrew Jackson
(1767–1845)
1829 nî 3 gue̍h 4 hō 1837 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú tóng John C. Calhoun
Martin Van Buren
Tennessee tsham-gī-guân
(1823–1825)
13   Martin Van Buren
(1782–1862)
1837 nî 3 gue̍h 4 hō 1841 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú tóng Richard Mentor Johnson hù-tsóng-thóng
14   William Henry Harrison
(1773–1841)
1841 nî 3 gue̍h 4 hō 1841 nî 4 gue̍h 4 hō Whig tóng John Tyler Colombia Tāi-sài
(1828–1829)
14   John Tyler
(1790–1862)
1841 nî 4 gue̍h 4 hō 1845 nî 3 gue̍h 4 hō Whig tóng hù-tsóng-thóng
15   James K. Polk
(1795–1849)
1845 nî 4 gue̍h 4 hō 1849 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú tóng George M. Dallas Tennessee Tsiu-tióng
(1839–1841)
16   Zachary Taylor
(1784–1850)
1849 nî 3 gue̍h 4 hō 1850 nî 7 gue̍h 9 hō
16   Millard Fillmore
(1800–1874)
1850 nî 7 gue̍h 9 hō 1853 nî 3 gue̍h 4 hō
17   Franklin Pierce
(1804–1869)
1853 nî 3 gue̍h 4 hō 1857 nî 3 gue̍h 4 hō
18   James Buchanan
(1791–1868)
1857 nî 3 gue̍h 4 hō 1861 nî 3 gue̍h 4 hō
19, 20   Abraham Lincoln
(1809–1865)
1861 nî 3 gue̍h 4 hō 1865 nî 4 gue̍h 15 hō
20   Andrew Johnson
(1808–1875)
1865 nî 4 gue̍h 15 hō 1869 nî 3 gue̍h 4 hō
21, 22   Ulysses S. Grant
(1822–1885)
1869 nî 3 gue̍h 4 hō 1877 nî 3 gue̍h 4 hō
23   Rutherford B. Hayes
(1822–1893)
1877 nî 3 gue̍h 4 hō 1881 nî 3 gue̍h 4 hō
24   James A. Garfield
(1831–1881)
1881 nî 3 gue̍h 4 hō 1881 nî 9 gue̍h 19 hō
24   Chester A. Arthur
(1829–1886)
1881 nî 9 gue̍h 19 hō 1885 nî 3 gue̍h 4 hō
25   Grover Cleveland
(1837–1908)
1885 nî 3 gue̍h 4 hō 1889 nî 3 gue̍h 4 hō
26   Benjamin Harrison
(1833–1901)
1889 nî 3 gue̍h 4 hō 1893 nî 3 gue̍h 4 hō
27   Grover Cleveland
(1837–1908)
1893 nî 3 gue̍h 4 hō 1897 nî 3 gue̍h 4 hō
28, 29   William McKinley
(1843–1901)
1897 nî 3 gue̍h 4 hō 1901 nî 9 gue̍h 14 hō
29, 30   Theodore Roosevelt
(1858–1919)
1901 nî 9 gue̍h 14 hō 1909 nî 3 gue̍h 4 hō
31   William Howard Taft
(1857–1930)
1909 nî 3 gue̍h 4 hō 1913 nî 3 gue̍h 4 hō
32, 33   Woodrow Wilson
(1856–1924)
1913 nî 3 gue̍h 4 hō 1921 nî 3 gue̍h 4 hō
34   Warren G. Harding
(1865–1923)
1921 nî 3 gue̍h 4 hō 1923 nî 8 gue̍h 2 hō
34, 35   Calvin Coolidge
(1872–1933)
1923 nî 8 gue̍h 2 hō 1929 nî 3 gue̍h 4 hō
36   Herbert Hoover
(1874–1964)
1929 nî 3 gue̍h 4 hō 1933 nî 3 gue̍h 4 hō
37~40   Franklin D. Roosevelt
(1882–1945)
1933 nî 3 gue̍h 4 hō 1945 nî 4 gue̍h 12 hō
40, 41   Harry S. Truman
(1884–1972)
1945 nî 4 gue̍h 12 hō 1953 nî 1 gue̍h 20 hō
42, 43   Dwight D. Eisenhower
(1890–1969)
1953 nî 1 gue̍h 20 hō 1961 nî 1 gue̍h 20 hō
44   John F. Kennedy
(1917–1963)
1961 nî 1 gue̍h 20 hō 1963 nî 11 gue̍h 22 hō
44, 45   Lyndon B. Johnson
(1908–1973)
1963 nî 11 gue̍h 22 hō 1969 nî 1 gue̍h 20 hō
46, 47   Richard Nixon
(1913–1994)
1969 nî 1 gue̍h 20 hō 1974 nî 7 gue̍h 9 hō
47   Gerald Ford
(1913–2006)
1974 nî 7 gue̍h 9 hō 1977 nî 1 gue̍h 20 hō
48   Jimmy Carter
(1924 tshut-sì)
1977 nî 1 gue̍h 20 hō 1981 nî 1 gue̍h 20 hō
49, 50   Ronald Reagan
(1911–2004)
1981 nî 1 gue̍h 20 hō 1989 nî 1 gue̍h 20 hō
51   George H. W. Bush
(1924 tshut-sì)
1989 nî 1 gue̍h 20 hō 1993 nî 1 gue̍h 20 hō
52, 53   Bill Clinton
(1946 tshut-sì)
1993 nî 1 gue̍h 20 hō 2001 nî 1 gue̍h 20 hō
54, 55   George W. Bush
(1946 tshut-sì)
2001 nî 1 gue̍h 20 hō 2009 nî 1 gue̍h 20 hō
56, 57   Barack Obama
(1961 tshut-sì)
2009 nî 1 gue̍h 20 hō 2017 nî 1 gue̍h 20 hō
58   Donald Trump
(1946 tshut-sì)
2017 nî 1 gue̍h 20 hō

Siong-kuanSiu-kái