TennesseeBí-kok ê chi̍t-ê chiu, jîn-kháu tāi-iok ū 5,689,283, pâi-miâ tē 17. I ê siú-húNashville, siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī Memphis.

Tennessee Chiu
State of Tennessee
Flag of Tennessee State seal of Tennessee
Chiu-kî Chiu-chiong
Chhiok-hō: The Volunteer State
Piau-gí: Agriculture and Commerce
Map of the United States with Tennessee highlighted
Map of the United States with Tennessee highlighted
Koan-hong gí-giân Eng-gí
Chū-bîn chheng-ho͘ Tennessean
Siú-hú
(kiam siāng-tōa siâⁿ-chhī)
Nashville Ín-iōng chhò-gō͘: 無效的 <ref> 標籤,name 屬性不能使用數字,請使用可描述內容的標題
Siāng-tōa to͘-hōe Nashville to͘-hōe-khu
Bīn-chek Pâi-miâ tē-36
 • Ha̍p-kè 42,143 sq mi
(109,247 km2)
 • Tang-sai khoah 120 lí (195 km)
 • Lâm-pak khoah 440 lí (710 km)
 • % chúi-bīn 2.2
 • Hūi-tō͘ 34° 59′ N to 36° 41′ N
 • Keng-tō͘ 81° 39′ W to 90° 19′ W
Jîn-kháu Pâi-miâ 16th
 • Ha̍p-kè 6,715,984 (2017 nî ko͘-sǹg)[1]
 • Bi̍t-tō͘ 159.4/sq mi  (61.5/km2)
Pâi-miâ tē-20
 • Hō͘-kháu siu-ji̍p tiong-ta̍t $47,330[2] (42nd)
Koân-tō͘
 • Ko-tiám Clingmans Dome[3][4]
6,643 ft (2025 m)
 • Pêng-kin 900 ft  (270 m)
 • Kē-tiám Mississippi Kang, tī Mississippi pian-kài[3][4]
178 ft (54 m)
Siat chiu chìn-chêng Southwest Territory
Sin chiu seng-li̍p 1796 nî 6 goe̍h 1 ji̍t (tē-16)
Chiu-tiúⁿ Bill Haslam (R)
Hù-chiu-tiúⁿ Randy McNally (R)
Li̍p-hoat Chóng-gī-hōe
 • Siōng-gī-īⁿ Chham-gī-hōe
 • Hā-gī-īⁿ Chiòng-gī-hōe
Chham-gī-goân Lamar Alexander (R)
Bob Corker (R)
Chiòng-gī-īⁿ tāi-piáu 7-ê Kiōng-hô-tóng, 2-ê Bîn-chú-tóng (lia̍t-toaⁿ)
Sî-khu  
 • East Tennessee Eastern: UTC -5/-4
 • Tiōng-po͘ kap Sai-pō͘ Central: UTC -6/-5
ISO 3166 US-TN
Kán-siá TN, Tenn.
Bāng-chām www.tennessee.gov

Tē-hō-miâ siu-kái

Se-pan-gâ thàm-hiám-ka Juan Pardo tī 1567 nî hiòng lōe-lio̍k thàm-lō͘ sî, chio̍h ū kì-lio̍k hō chò "Tanasqui" ê pō͘-lo̍k, che sī só͘ chai siāng chá "Tennessee" ê gí-goân.

Tē-lí siu-kái

Tennessee ê sì-ûi, pak-pêng ū Kentucky kap Virginia; tang-pêng ū North Carolina; lâm-pêng ū Georgia, Alabama, kap Mississippi; sai-pêng Mississippi Hô tùi-bīn ū Arkansas kap Missouri.

Pún chiu ê siāng-koân-tiám sī Clingmans Dome, ū koân-tō͘ 2,025 kong-chhioh, só͘-chāi tī Tennessee ê tang-pêng pian-kài.

Tennessee tī tē-lí, bûn-hòa, keng-chè kiam hoat-lu̍t-siōng, lóng pun chò 3-ê tōa hun-khu: Tang-pō͘ Tennessee, Tiong-pō͘ Tennessee, kap Sai-pō͘ Tennessee.

Le̍k-sú siu-kái

Tennessee só͘-chai siāng chá ê lâng chhut-hiān tī 12,000 nî-chêng. Sú-chêng Tennessee pâu-koat liáu kúi-ê bûn-hòa sî-kî: Kó͘-sî (Archaic; chêng 8000 kàu chêng 1000 nî), Nâ-tē (Woodland; chêng 1000 nî kàu chú-āu 1000 nî), í-ki̍p Mississippi bûn-hòa (Mississippian; chú-āu 1000 kàu 1600 nî).

Só͘ chai siāng chá lâi kàu Tennessee ê Au-chiu-lâng sī Se-pan-gâ thàm-hiám-ka, kî-tiong ū 1540 nî ê Hernando de Soto; 1559 nî ê Tristan de Luna; kap 1567 nî ê Juan Pardo. Kî-tiong Pardo kì-lio̍k liáu āu-bóe piàn chiu-miâ ê goân-chū-bîn pō͘-lo̍k "Tanasqui." Hit tong-sî Tennessee tōa-hūn ê chū-bîn sī Muscogee kap Yuchi pō͘-cho̍k. Āu-lâi, tòa pat pak-pêng ê Cherokee lâng mā î-bîn lâi chia. Au-chiu-lâng î-bîn lâu ji̍p ê sî-chūn, pún tē ê goân-chū-bîn mā hong thui hiòng lâm-pêng kap sai-pêng.

1756 nî, thâu chi̍t-ê Eng-kok lâng ê chng-thâu Fort Loudoun kiàn-li̍p, chia-ê si̍t-bîn-chiá sī tùi South Carolina chhian--lâi. In kap hū-kīn ê Cherokee-lâng hoat-seng chhiong-tu̍t, āu-bóe Fort Loudoun tī 1760 nî 8 goe̍h 7 hō tâu-hâng, chiong-kun Paul Demeré hong thâi--sí. 18 sè-kí, tōa-hūn ê Au-chiu î-bîn sī Eng-lân ê lâng, lēng-gōa mā ū bē chió sī Scot-lân kap Ài-lân chhut-sin. Chia si̍t-bîn-chiá tī 1772 nî cho͘-sêng Watauga Liân-ha̍p (Watauga Association).

1776 nî, Bí-kok Kek-bēng Chiàn-cheng tiong, Sycamore Shoals siū tio̍h kap Eng-kok phài ha̍p-chok ê Cherokee-lâng Dragging Canoe chhōa kun kong-ke̍k. North Carolina ê Washington Khu (Washington District) ē-té ū 3-ê kūn tī 1784 nî hun-lî, chiâⁿ chò Franklin Kok (State of Franklin), in āu-lâi koh têng-sin tī 1789 nî ka-ji̍p North Carolina.

 
1897 nî kiàn-li̍p sin chiu pah-nî ê kì-liām phok-lám-hōe.

1890 nî, North Carolina soah iū chiong chit khu koah hō͘ liân-pang chèng-hú, āu-bóe sán-seng Lâm-sai Léng-thó͘ (Southwest Territory). Chit pō͘ léng-thó͘ tī 1796 nî 6 goe̍h 1 ji̍t, hō͘ chia̍p-siū sêng-li̍p sin chiu-hūn. Kiàn chiu chi̍t pah nî āu, Tennessee tī 1897 nî tī Nashville kí-hêng kí-liām phok-lám-hōe, tiuⁿ-só͘ āu-bóe lâu chò kong-hn̂g.

1933 nî, ūi tio̍h tī Tōa Siau-tiâu sî-kî chhòng-chō khang-khòe, he̍k-chiá sī kái-siàn chúi-chai, hoat-tiān kap ūn-su, lian-pang chèng-hú sêng-li̍p Tennessee Hô-kok Koán-lí-kio̍k (Tennessee Valley Authority; TVA). TVA ê hoat-tiān le̍k, tī Jī-chhù Tāi-chiàn sî-kî thê-kiong Manhattan Kè-ōe chi̍t pō͘-hūn seng-sán kap gián-kiù ê siat-si khai-siat kap î-chhî.

Keng-chè siu-kái

Tennessee tī 2014 nî ê GDP sī 300,604 pa̍h-bān bí-kim.[5] Chiàu 2015 nî ê chu-liāu, pún chiu siāng-chē lâng-kang ê sán-gia̍p sī khiān-khong chiàu-kò͘ kap siā-hōe hû-chō͘ (health care and social assistance).[6]

Bûn-hòa siu-kái

Tennessee sī Bí-kok chē khoán liû-hêng im-ga̍k hoat-tián ê tiōng-iàu tē-tiám, chhan-chhiūⁿ rock and roll, blues, country, kap rockabilly téng im-ga̍k khoán-chè. Memphis siâⁿ ê Beale Ke (Beale Street) thang kóng sī blues ê hoat-goân-tē. Sun Records kong-si oa-ná tī Memphis, in sī chhan-chhiūⁿ Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, koh ū Charlie Rich khai-sí sū-gia̍p ê só͘-chāi.

Su-pò͘-chuh siu-kái

Tūi Su-pò͘-chuh Liân-bêng
Tennessee Titans Bí-kok-sek kha-kiû Kok-ka Kha-kiû Liân-bêng (NFL)
Memphis Grizzlies Nâ-kiû Kok-ka Na-kiû Cho͘-ha̍p (NBA)
Nashville Predators Peng-kiû Kok-ka Kau-kiû Liân-bêng (NHL)
Nashville MLS team Kha-kiû Tōa Kha-kiû Liân-bêng (Major League Soccer)
Memphis Redbirds Na-kiû Thài-pêng-iûⁿ Hái-hōaⁿ Liân-bêng (Pacific Coast League) (Triple-A)
Nashville Sounds Na-kiû Thài-pêng-iûⁿ Hái-hōaⁿ Liân-bêng (Triple-A)
Chattanooga Lookouts Na-kiû Lâm-pō͘ Liân-bêng (Southern League) (Double-A)
Jackson Generals Na-kiû Lâm-pō͘ Liân-bêng (Double-A)
Tennessee Smokies Na-kiû Lâm-pō͘ Liân-bêng (Double-A)
Elizabethton Twins Na-kiû Appalachian Liân-bêng (Rookie)
Greeneville Reds Na-kiû Appalachian Liân-bêng (Rookie)
Johnson City Cardinals Na-kiû Appalachian Liân-bêng (Rookie)
Kingsport Mets Na-kiû Appalachian Liân-bêng (Rookie)
Knoxville Ice Bears Peng-kiû Lâm-pō͘ Chit-gia̍p Kau-kiû Liân-bêng (Southern Professional Hockey League)
Nashville SC Kha-kiû Liân-ha̍p Kha-kiû Liân-bêng
Chattanooga FC Kha-kiû National Premier Soccer League
Knoxville Force Kha-kiû National Premier Soccer League
Memphis City FC Kha-kiû National Premier Soccer League

Kau-thong siu-kái

Khòa-chiu kong-lō͘ I-40 tang-sai hong-hiòng keng-kòe pún chiú. Koh tī Memphis ū hun-chi I-240, tī Nashville ū I-440, tī Knoxville ū I-140, tī Knoxville ū I-640. Lēng-gōa, I-26 tùi North Carolina ji̍p--lâi, í Kingsport chò chiong-tiám. Kî-tha ê kong-lō͘ koh ū I-24, I-22, I-65, I-55, I-75 kap I-81 téng-téng.

Chham-khó siu-kái

  1. "Table 1. Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2017 (NST-EST2017-01)" (XLS). U.S. Census Bureau. December 2017. December 24, 2017 khòaⁿ--ê. 
  2. "Median Annual Household Income". The Henry J. Kaiser Family Foundation. December 9, 2016 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. goân-loē-iông tī October 15, 2011 hőng khó͘-pih. October 24, 2011 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.
  5. Total Gross Domestic Product by State for Tennessee, FRED.
  6. "Major industries with highest employment, by state, 1990-2015". Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016-08-05. 2018-04-24 khòaⁿ--ê.