Kok-lāi chóng seng-sán

(Tùi GDP choán--lâi)


Kok-lāi chóng seng-sán (Eng-gí: gross domestic product, GDP), he̍k-chiá kóng kok-lāi seng-sán chóng-gia̍h (* chóng-ta̍t), sī chi̍t-ê kok-ka he̍k-chiá tē-khu tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi, só͘-ū châi-hoè kap ho̍k-bū ê choè-āu seng-sán chóng kè-ta̍t.

Nā ēng jîn-kháu sò͘-bo̍k lâi kok-lāi chóng seng-sán, tio̍h sī pêng-kin múi lâng tī kok-lāi ê seng-sán, Eng-gí it-poaⁿ sia chò GDP per capita.

Kok-lāi chóng seng-sán sī chóng-thé-keng-chè-ha̍k siōng chin chia̍p sú-iōng ê thóng-kè, mā sǹg sī chi̍t khoán kok-ka ê ki-pún chu-liāu.