Pang-chān:國內總生產

(Tùi 國內總生產 choán--lâi)


國內總生產英語gross domestic productGDP),或者講國內生產總額(*總值),是一个國家或者地區佇一段時間內,所有財貨服務个最後生產總價值。

若用人口數目來國內總生產,著是平均每儂佇國內个生產,英語一般寫做GDP per capita

國內總生產是總體經濟學上真捷使用个統計,嘛算是一款國家个基本資料。