Chóng-thé-keng-chè-ha̍k

Chóng-thé-keng-chè-ha̍k gián-kiù chi̍t toā-tīn lâng koan-hē keng-chè-tek ê koat-tēng. Pí-lūn: kui-ê kok-ka ê keng-chè. Ū chin chē chèng-hú ē ēng chóng-thé-keng-chè-ha̍k ê hun-sek lâi koat-teng beh an-choáⁿ khioh soè, hām an-choáⁿ tiâu-chéng lī-lu̍t chúi-chún.

Chóng-thé-keng-chè-ha̍k mā gián-kiù hoē-lu̍t. Kí lē lâi khoàⁿ, nā 1 ê kok-ka siong-tùi-tek hoē-lu̍t khah koân, án-ne i só͘ seng-sán ê hoè-mi̍h kè-siàu tī kok-chè-siōng tō siong-tùi-tek khah kùi (che kap seng-sán ê goân-liāu lâi-goân kap seng-sán chhiú-lō͘ ū tī-tāi), iā su-kiû tō khah kē, khah bô siau, kè-siàu iā ē toè leh tiâu-chéng.

Chham-khó

siu-kái