Kò-thé-keng-chè-ha̍k

Kò-thé-keng-chè-ha̍k sī gián-kiù lâng án-choáⁿ sió-kio̍k-tek chò koat-tēng ê siā-hoē kho-ha̍k. I hām chóng-thé-keng-chè-ha̍k bô-kâng, chóng-thé-keng-chè-ha̍k só͘ khoàⁿ--ê, sī tī kāng-chóng ê kak-tō͘--ni̍h, kui-ê keng-chè sī án-choáⁿ ūn-chok--ê.

Tī kò-thé-keng-chè-ha̍k lāi-té, lán thang khoàⁿ pí-lūn 1 ê lâng án-choáⁿ tī 1 keng tiàm--ni̍h koat-tēng beh bé siáⁿ-hoè, iah sī 1 keng kong-si ē seng-sán joā-chē mi̍h-kiāⁿ. Kò-thé-keng-chè-ha̍k pau-koat gián-kiù lâng kap khì-gia̍p án-choáⁿ chò koat-tēng ê "siau-hùi-chiá lí-lūn" kap "khì-gia̍p ê lí-lūn". Lēng-goā Kèng-sài lí-lūn sī teh khoàⁿ lâng tī heū-kó (kiat-kó) ē siū pa̍t-lâng éng-hióng ê chêng-hêng-hā, ē án-choáⁿ chò koat-tēng ê lí-lūn.