Kè-siàu ê it-poaⁿ ì-gī sī kau-ōaⁿ châi-hòe ia̍h ho̍k-bū só͘ ài kiáu la̍p ê kim-gia̍h sò͘-liōng. Nā chiàu hiān-tāi keng-chè-ha̍k, kè-siàu tiāⁿ ēng bó͘ khoán hòe-pè chò tan-ūi lâi piáu-ta̍t.

Siong-koan

siu-kái