Bí-kok ê giân-gí

(Tùi Bí-kok ê gí-giân choán--lâi)

Bí-kok ū chē khoán gí-giân liū-thong, hiān-sî siāng chú-iàu sī Eng-gí. Lóng-chóng sǹg--khì-lâi tāi-iok 337 khoán kháu-gí kap chhiú-gí lāi, ū chha-put-to 176 khoán sī goân-chū-bûn ê gí-giân.

Kun-kù 2009 nî phó͘-cha, Bí-kok lâng chú-iàu gí-giân 80% sī Eng-gí, 12.4% sī Se-pan-gâ-gí, kî-tha Ìn-au gí-giân chiàm 3.7%, A-chiu kap Thài-pêng-iûⁿ tó-sū ê gí-giân chiàm 3%.

Bí-kok tī liân-pang (choân-kok) ê chân-kip bô chèng-sek kui-tēng koan-hong gí-giân.