Chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ siá ê sī Bí-kok ê chiu. Koan-hē Eng-gí miâ mā kiò-choè Georgia ê kok-ka, chhiáⁿ khoàⁿ Gruzia.

GeorgiaBí-kok ê chi̍t-ê chiu. Atlanta sī i ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Georgia Chiu
State of Georgia
Flag of Georgia State seal of Georgia
Chiu-kî Chiu-chiong
Chhiok-hō: Peach State;
Empire State of the South
Piau-gí: Wisdom, Justice, Moderation
Map of the United States with Georgia highlighted
Map of the United States with Georgia highlighted
Koan-hong gí-giân Eng-gí
Liû-thong gí-giân Eng-gí, Se-pan-gâ-gí (7.42%)
Chū-bîn chheng-ho͘ Georgian
Siú-hú
(kiam siāng-tōa siâⁿ-chhī)
Atlanta
Siāng-tōa to͘-hōe Atlanta tō͘-hōe-khu
Bīn-chek Pâi-miâ tē-24
 • Ha̍p-kè 59,425 sq mi
(153,909 km2)
 • Tang-sai khoah 230 lí (370 km)
 • Lâm-pak khoah 298 lí (480 km)
 • % chúi-bīn 2.6
 • Hūi-tō͘ 30.356 – 34.985° N
 • Keng-tō͘ 80.840 – 85.605° W
Jîn-kháu Pâi-miâ tē-8
 • Ha̍p-kè 10,214,860 (2015 nî ko͘-sǹg)[1]
 • Bi̍t-tō͘ 165/sq mi  (65.4/km2)
Pâi-miâ tē-18
 • Hō͘-kháu siu-ji̍p tiong-ta̍t $50,768 [2] (tē-39)
Koân-tō͘
 • Ko-tiám Brasstown Bald[3][4]
4,784 ft (1458 m)
 • Pêng-kin 600 ft  (180 m)
 • Kē-tiám Atlantic Ocean[3]
sea level
Siat chiu chìn-chêng Georgia Séng (Province of Georgia)
Sin chiu seng-li̍p 1788 nî 1 goe̍h 2 ji̍t (tē-4)
Chiu-tiúⁿ Nathan Deal (R)
Hù-chiu-tiúⁿ Casey Cagle (R)
Li̍p-hoat Tāi-hōe
 • Siōng-gī-īⁿ Chiu Chham-gī-īⁿ
 • Hā-gī-īⁿ Chiòng-gī-īⁿ
Chham-gī-goân Johnny Isakson (R)
David Perdue (R)
Chiòng-gī-īⁿ tāi-piáu 10 Kiōng-hô-tóng, 4 Bîn-chú-tóng (lia̍t-toaⁿ)
Sî-khu Eastern: UTC −5/−4
ISO 3166 US-GA
Kán-siá GA, Ga.
Bāng-chām www.georgia.gov

Tē-lí

siu-kái

Georgia óa tī Tāi-se-iûⁿ hái-hōaⁿ, kap South Carolina chi kan sī keh tī leh Savannah Hô. Lâm-pêng koh ū Florida, sai-pêng sī Alabama, pak-pêng sī Tennessee kap North Carolina.

Pún chiu pak-pō͘ sī Blue Ridge Soaⁿ-tē, sī Appalachian Soaⁿ-hē ê chi̍t pō͘-hūn. Chiu lāi siāng koân ê só͘-chāi sī Brasstown Bald, hái-poa̍t 1,458 kong-chhioh; chòe kē tiám sī óa tī Tāi-se-iûⁿ.

Georgia tōa-pō͘-hūn só͘-chāi lóng sǹg sī sip-lùn hù-jia̍t-tāi khì-hāu (humid subtropical climate). Nā joa̍h-thiⁿ tû-liáu koân-tē í-gōa, it-poaⁿ sī lóng sī si̍p joa̍h ê thiⁿ-khì.

Le̍k-sú

siu-kái

Mississippi bûn-hòa sī kong-goân 800 kàu 1500 nî chó-iū chûn-chāi tī kin-á-ji̍t Georgia chāi-lāi tē-khu ê chi̍t khoán thô͘-tun kiàn-chō (mound building) bûn-hòa. Kàu Au-chiu-lâng tú kòe Bí-chiu ê sî, chia tng sī Cherokee, Muscogee, kap Yamasee pō͘-cho̍k seng-oa̍h ê só͘-chāi.

Eng-kok ê James Oglethorpe1733 nî 2 goe̍h 12 chhōa-thâu khai-siat Georgia si̍t-bîn-tē. Kun-kù chi̍t hūn kok-ông George 2-sè hoat ê te̍k-hí (charter), si̍t-bîn-tē siū Ūi Kiàn-li̍p America ê George Si̍t-bîn-tē ê Sìn-thok-hōe (Trustees for the Establishment of the Colony of Georgia in America) lâi koán-lí. In chè-tēng chi̍t thò Oglethorpe Kè-ōe (Oglethorpe Plan) beh chhù-lí si̍t-bîn-tē ê kiàn-siat.

1742 nî, George tī Jenkins' Ear Chiàn-cheng tang-tiong siū tio̍h Se-pan-gâ ê chhim-lio̍k. Kàu 1752 nî, chèng-hú î-chhî si̍t-bîn-tē ê pó͘-chō͘ chhú-siau, George Thok-koán-hōe chiō hêng tńg khòng-chè koân, hō͘ Georgia piàn chò ông-niá si̍t-bîn-tē (crown colony), chiō sī chóng-tok siū kok-ông chí-phài.

Georgia Séng (Province of Georgia) sī 1776 nî chhiam To̍k-li̍p Soan-giân hoat khí hoán-khòng Eng-kok thóng-tī ê Bí-kok Kek-bēng ê Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē chi it. 1777 nî 2 goe̍h, Georgia Chiu chèng-sek siat-li̍p hiàn-hoat, kàu 1778 nî 7 goe̍h 24 ê sî, koh thong-kòe Liân-ha̍p Tiâu-khoán (Articles of Confederation), 1788 nî 1 goe̍h 2 ji̍t, ún-chún Bí-kok Hiàn-hoat.

1829 nî, pak-pō͘ ê soaⁿ-tē hông hoat-kiàⁿ n̂g-kim, ín-khí Georgia Gold Rush.

 
1864 nî Bí-kok Lōe-chiàn tang-tiong ê Kennesaw Soaⁿ Chiàn-tò͘.

Georgia sī Lâm-pak Chiàn-cheng ê chú chiàn-tiûⁿ chi it, in 1861 nî chhe ka-ji̍p America Pan-liân-kok, kúi kái tōa-hêng ê chiàn-tò͘ chiō hoat-seng tī pau-koat Chickamauga, Kennesaw Mountain, kap Atlanta. Chiàn-cheng chō-sêng tâu-kun ê 18,253-ê Georgia peng-á sí-bông. 1870 nî, Georgia chiâⁿ chò sī siāng bóe chi̍t-ê tó-tńg Bí-kok ê Pang-liân chiu.

1877 nî, Bîn-chú-tóng chhōa-thâu ê li̍p-hoat-hōe thong-kòe tâu-phiò sòe (poll tax), pâi-tû liáu chin chē sán-iōng chiá teng-kì soán-kí ê khoân-lī. 20 sè-kí chho͘-kî Tōa Î-bîn (Great Migration) tang-tiong goân-té chiàm 46.7% ê o͘-lâng jîn-kháu kiám kah chhun 28%. Pe̍h-lâng iu-sian tâu-phiò-khoân chèng-chhek, tè-bé tī 1960 nî-tāi hòe-chí.

Jîn-kháu

siu-kái
 
Georgia ê jîn-kháu bi̍t-tō͘ tē-tô͘.

Kun-kù Bí-kok Phó͘-cha-kio̍k ê ko͘-sǹg, Georgia tī 2015 nî 7 goe̍h 1 ji̍t ê jîn-kháu ū 0,214,860 lâng.[1] Nā sī 2010 nî ê phó͘-cha jîn-kháu-sò͘, sī ū 9,687,653 lâng; chia lāi-té 59.7% sī Pe̍h-lâng (kî-tiong 55.9% sī Hui Se-pan-gâ-hē--ê); O͘-lâng he̍k-chiá Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng chiàm 30.5%; Bí-kok Indian lâng ia̍h Alaska Goân-chū-bîn chiàm 0.3%; A-chiu-hē chiàm 3.2%.[5]

Giân-gí

siu-kái

Chiàu 2010 nî ê kè-sǹg, 87.35% (7,666,663) ê Georgia 5-hòe í-siōng jîn-kháu í Eng-gí chò chú-iàu giân-gí; lēng-gōa ū 7.42% (651,583) sī Se-pan-gâ-gí; 0.51% (44,702) sī Hân-kok-gí; 0.44% (38,244) sī Oa̍t-lâm-gí; 0.42% (36,679) sī Hoat-gí; 0.38% (33,009) sī Hàn-gí; koh ū 0.29% (23,351) sī Tek-gí.[6]

Keng-chè

siu-kái

Georgia tī 2015 nî ê GDP sī 497,944 pa̍h-bān bí-kim.[7] Chiàu 2015 nî ê chu-liāu, pún chiu siāng-chē lâng chò ê khang-khòe sī sió-bē-gia̍p (retail trade).[8]

Georgia ê lông-sán ū thô͘-tāu, hoan-be̍h, n̂g-tāu téng khoán. Pún chiu mā sī sè-kài hu̍t-thô (pecan) sán-liōng chhōa-thâu ê sán-tē.

Chham-khó

siu-kái
  1. 1.0 1.1 "Table 1. Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2015" (CSV). U.S. Census Bureau. December 23, 2015. December 23, 2015 khòaⁿ--ê. 
  2. "Median Annual Household Income". The Henry J. Kaiser Family Foundation. December 9, 2016 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. goân-loē-iông tī July 22, 2012 hőng khó͘-pih. October 21, 2011 khòaⁿ--ê. 
  4. Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.
  5. "American FactFinder". Census. October 5, 2010. goân-loē-iông tī May 20, 2011 hőng khó͘-pih. August 5, 2011 khòaⁿ--ê. 
  6. "Georgia". Modern Language Association. August 12, 2013 khòaⁿ--ê. 
  7. "Total Gross Domestic Product by State for Georgia". Economic Research at the St. Louis Fed (FRED). 2016-12-07. 2017-01-10 khòaⁿ--ê. 
  8. "Major industries with highest employment, by state, 1990-2015". Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016-08-05. 2017-01-23 khòaⁿ--ê.