Thô͘-tun Kiàn-chō-chiá

(Tùi Thô͘-tun kiàn-chō choán--lâi)

Thô͘-tun Kiàn-chō-chiá (Eng-gí: Mound Builders) sī Pak Bí-chiu chi̍t khoàn gâu khí thô͘-tun ê bûn-hòa. In ē-tàng hông hun chò Kó͘-khoán sî-kî (Archaic period), Nâ-tē sî-kî (Woodland period), kap Mississippi sî-kî; sî-kan tāi-iok sī tùi chêng 3500 nî kàu āu 16 sè-kí.

Monks Mound, tāi-iok khí tī 950 kàu 1100 nî ê chi̍t chō thô͘-tun, só͘-chāi tī Cahokia Mounds UNESCO Sè-kài Ûi-sán-tiám, Illinois ê Collinsville hū-kīn.