?N̂g-tāu
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
(bô hun-kip) Eudicots
(bô hun-kip) Rosids
Bo̍k: Fabales
Kho: Fabaceae
A-kho: Faboideae
Sio̍k: Glycine
Chéng: G. max
Ha̍k-miâ
Glycine max
(L.) Merr.
Siâng-ì-miâ[1]
 • Dolichos soja L.
 • Glycine angustifolia Miq.
 • Glycine gracilis Skvortsov
 • Glycine hispida (Moench) Maxim.
 • Glycine soja sensu auct.
 • Phaseolus max L.
 • Soja angustifolia Miq.
 • Soja hispida Moench
 • Soja japonica Savi
 • Soja max (L.) Piper
 • Soja soja H. Karst.
 • Soja viridis Savi

Che n̂g-tāu sī chi̍t khoán si̍t-bu̍t, chit lūi ê si̍t-bu̍t ê koé-chí hō͘ lâng kiò-chò tāu. Chit-hō si̍t-bu̍t ê goân-thâu tī Tang-a. Toā-kàu-chài ê n̂g-tāu-châng ùi khah bô 20 kong-hun kàu 2 bí lóng ū, chit-khoán si̍t-bu̍t chi̍t tang tō ē sí. Ū choan-ka ioh-kóng i chū-pún sī chi̍t khoán tîn-chháu.

Lō͘-iōng

siu-kái

N̂g-tāu hó chia̍h, mā thìng-hó chò sa-lá-iû, tāu-chiùⁿ, tāu-leng, tāu-iû, tāu-hū, kap n̂g-tāu-hu téng-téng. Chia-ê chia̍h-mi̍h ū kài chē nn̄g-pe̍h-chit, chin chē chia̍h-chhài--ê kah-ì chia̍h. Lēng-goā, n̂g-tāu mā ē-tàng the̍h lâi chò seng-chit lêng-goân.

Le̍k-sú

siu-kái

Tī 1997 nî, thong-sè-kài ê nn̂g-tāu ū 81 pha sī keng-koè ki-in kái-chō--ê.

Tang-a tī Chiu-tiâu ê kì-lio̍k--ni̍h, n̂g-tāu sī lia̍t-chò gō͘ chióng sîn-sèng ê chia̍h-mi̍h lāi-té ê chi̍t ê.

Ū-tī-tāi ê ia̍h-bīn

siu-kái
 1. "Glycine max". Encyclopedia of Life. February 16, 2012 khòaⁿ--ê.