Seng-bu̍t kho-ha̍k iōng 1 thò ha̍k-miâ hē-thóng lâi hō seng-bu̍t bu̍t-chéng ê miâ. Siāng ki-pún ê hē-thóng hō-chò siang-bêng-hoat. Chit-ê hē-thóng kin-kù Au-chiu ha̍k-kài ê thoân-thóng iōng La-teng-bûn hō-miâ. Múi-1-ê miâ ū 2-ê pō·-hūn: sio̍k kap chéng. Sio̍k thâu-chêng jī tiāⁿ-tio̍h tōa-siá; chéng oân-choân sió-siá. Khó-pí kóng lâng kiò Homo sapiens ("chai ê lâng"):

Chéng-miâ (Ha̍k-miâ)
Sio̍k-miâ Chéng-sió-miâ
Homo sapiens

Thoân-thóng ha̍k-su̍t keh-sek sī iōng chhu-thé ia̍h-sī ka té-sòaⁿ (Homo sapiens) piáu-sī. Nā-chún bu̍t-chéng lóng kāng 1-ê sio̍k, ūi beh phiah-bián têng-ho̍k, ē-sái kan-taⁿ lia̍h sio̍k ê thâu-chêng jī chò sok-siá (H. sapiens).

Sui-jiân hō miâ ê hêng-sek taⁿ ū chi̍t khoán, tī bô-kâng lūi-hêng seng-bu̍t ū ka-tī ê hō-miâ kui-tēng, pí-lūn Kok-chè Tōng-bu̍t-ha̍k Hō-miâ Kui-iok kap Kok-chè Si̍t-bu̍t-ha̍k Hō-miâ Kui-io̍k.