Latin-gí

(Tùi La-teng-bûn choán--lâi)

Latin-gí (Lingua Latina), he̍k-chiá La-teng-gí, Lat-teng-gí[1], Lia̍p-teng-gí[2], sī chi̍t-chióng kó͘-chá Roma-lâng kóng ê gí-giân. Roma Thian-chú-kàu Kàu-hoē chit-má tī chèng-sek to͘-ha̍p iû-goân ēng Latin-gí, só͘-í i sī Vaticano ê koaⁿ-hong gí-giân.

Kho-ha̍k kap i-ha̍k ū chiâⁿ chē jī-sû sī Latin-gí. Hiān-tāi ê gí-giân mā ū chiâⁿ chē sī ùi Latin-gí lâi--ê, chhin-chhiūⁿ Se-pan-gâ-gí, Portugal-gí, Hoat-gí, Italia-gí kap Romania-gí.

Chham-khóSiu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Latin". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 拉丁 Lat teng 
  2. Thomas Barclay (1923). "拉". Supplement to Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. lia̍p-teng, Latin. 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Latin-gí ê pán-pún.
Wikibooks ū koan-hē Latin-gí ê kàu-châi kap soat-bêng-su.